کنترل پایداری لرزه ای با استفاده از شاخص پایداری

شاخص پایداری θ